درباره سازمان

پروژه های عمرانی

خدمات بازرگانی

اعضای هیئت مدیره

سازمان همیاری شهرداری

سازمان همیاری شهرداریهای استان در سال ۱۳۸۹بر اساس مجوز وزارت کشور طبق ماده ۸۴ قانون شهرداریها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی و با هدف تامین نیازمندیهای شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی و کمک به تامین خودکفایی شهرداریهای استان به عنوان سهامداران این بنگاه بزرگ اقتصادی در استان قم تشکیل شده است […]