درباره سازمان

پروژه های عمرانی

خدمات بازرگانی

اعضای هیئت مدیره

سازمان همیاری شهرداری

سازمان همیاری شهرداریهای استان در سال 1389بر اساس مجوز وزارت کشور طبق ماده ۸۴ قانون شهرداریها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی و با هدف تامین نیازمندیهای شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی و کمک به تامین خودکفایی شهرداریهای استان به عنوان سهامداران این بنگاه بزرگ اقتصادی در استان قم تشکیل شده است […]