خانه / درباره سازمان / معرفی سازمان

معرفی سازمان

 

سازمان همیاری شهرداری های استان قم باتوجه به وظایف اساسی شهرداریها در تأمین نیازمندی‌های شهری و تأسیسات مورد نیاز عمومی ،‌ با هدف کمک به تأمین خودکفایی شهرداریهای عضو از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک و پراکنده آنها و اهتمام در کاهش اتکای اعضاء به عوارض جهت اداره امور شهر و شهرداری و افزایش توان مالی شهرداریهای عضو از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید ، فعالیت های اقتصادی ، خدماتی بر طبق اصول بازرگانی و با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس و برابر مفاد اساسنامه اداره میگردد و می‌تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و بازرگانی اعم از واردات و صادرات و قبول نمایندگی شرکت ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی داخلی و خارجی و قبول پیمانکاری اعم از آنکه بطور مستقیم و غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات اساسنامه مربوط باشد رأساً یا به نمایندگی از طرف شهرداریهای عضو مبادرت نماید.