هدف و نوع سازمان

سازمان با توجه به وظايف اساسي شهرداريها در تأمين نيازمنديهاي شهري و تأسيسات مورد نياز  عمومي با هدف كمك به تأمين خودكفائي شهرداريهاي عضو از طريق تجميع امكانات و سرمايه هاي كوچك و پراكنده آنها و اهتمام در كاهش اتكاي اعضاء به عوارض جهت اداره امور شهر و شهرداري و افزايش توان مالي شهرداريهاي عضو از طريق ايجاد درآمدهاي ناشي از توليد ، فعاليت هاي اقتصادي ، خدماتي بر طبق اصول بازرگاني و با شخصيت حقوقي مستقل تأسيس و برابر مفاد اين اساسنامه اداره مي گردد و مي تواند به كليه عمليات و معاملات مالي و تجاري و بازرگاني اعم از واردات و صادرات و قبول نمايندگي شركت ها و مؤسسات توليدي و خدماتي داخلي و خارجي و قبول پيمانكاري اعم از آنكه بطور مستقيم و غيرمستقيم به تمام يا هر يك از موضوعات اين اساسنامه مربوط باشد رأساً يا به نمايندگي از طرف شهرداريهاي عضو مبادرت نمايد.

موضوع سازمان

سازمان مي تواند با رعايت مقررات موضوعه وكسب مجوزهاي مورد نياز به اقدامات ذيل مبادرت كند.

الف : پشتيباني شهرداريهاي عضو از طريق:

۱ / الف = ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه امور اداري و مالي و خدماتي در صورت احراز شرايط لازم وفق دستورالعملهاي وزارت كشور با انعقاد قرارداد

۲ / الف = ارائه آموزش هاي مورد نياز كاركنان شهرداريهاي عضو ، در صورت احراز شرائط لازم براي آموزش وفق دستورالعملهاي وزارت كشور با انعقاد قرارداد.

۳ / الف = ارائه خدمات طراحي و مشاوره فني با دريافت سطح لازم از دفتر فنـي وزارت كشور يا سازمان برنامه و بودجه در صورتي كه سازمان مستقلي براي امر بصـورت وابستـه به شهرداريهاي استان ايجاد نشده باشد ، با انعقاد قرارداد

۴/الف = ارائه خدمات حسابرسي در صورت احراز شرائط لازم براي اين امر وفق دستورالعملهـاي  وزارت كشور جهت حسابرسي قانوني شهرداريها توسط وزارت كشور موضوع بند ب ماده ۴۴ آئين نامه مالي مصوب سال ۱۳۵۹ ، با انعقاد قرارداد

۵/الف = ارائه خدمات رايانه اي در صورت احراز شرايط لازم.

ب : اقدامات عمراني از طريق :

۱/ ب = انجام عمليات پيمانكاري در رشته كارهاي عمومي نظيـر ، زيرسـازي و يا روسـازي راه و  خيابان زيرسازي راه آهن و عمليات ساختماني مترو ، بانـد و محوطه فرودگاه ، پل ، تونل ، ديوار ساحلي ، محوطه سازي بندر و ساحل ، شمع كوبي و سپـركوبي ، ساختمـان كانال و نهر و زهكشي ، بند ، سيل برگردان ، تسطيح و آماده سازي اراضي براي مصارف گوناگون و كارهاي مشابه

۲ / ب = انجام عمليات پيمانكاري در رشته تأسيسات شهري مانند آب و فاضلاب (اعم از سطحي

يا منازل يا صنعتي ) ، گاز شهري ، برق رساني ، مخابرات ، انتقال آب ،‌ساختمان تأسيسات آبگيري وتصفيه خانه هاي آب و فاضلاب و تله سي يژ و تله كابين و كارهاي مشابه .

۳ / ب = انجام عمليات پيمانكاري در رشته ابنيه مانند ساختمان ابنيه عمومي، مسكن، ابنيه درماني   و بهداشتي ، ابنيه آموزشي و فرهنگي و  ورزشي ، ترمينال هاي مسافري با عملكـرد درون شهري و برون شهري ، ايستگاه هاي آتش نشاني و امـداد ، ميادين ميوه و تره بار و خريد و فروش و مايحتاج عمومـي ، پاركينگ هاي سطحي و طبقاتي و احـداث پارك ها و باغهاي شهري و گردشگاههاي كوهستاني و جنگلي و ساحلي

۴ / ب = انجام عمليات پيمانكاري در رشته تأسيسات گرم كننده و خنك كننده ، برقي، بيمارستاني، آزمايشگاهي و كارهاي مشابه .

۵ / ب = انجام عمليات پيمانكاري در رشته اختصاصي نظير ، تزريق سيمان يا مواد ديگر حفر چاه عميق ، لايروبي ، سدسازي ، مخازن بتوني و فلزي .

ج :اقدامات توليدي از طريق :

۱ / ج = احداث كارگاههـا وكارخانجـات توليـد واستحصـال انـواع مصالـح معـدني وساختمـانـي و فرآورده هاي بتوني و آسفالت و نظائر آن

۲/ ج = احداث كارگاهها و كارخانجات توليد انواع كالاها و فرآورده هاي كشاورزي مرتبط با نيازمنديهاي شهري و شهرداري و ايجاد واحدهاي كشت و صنعت

۳ / ج = احداث كارگاهها و كارخانجات توليـدات صنعتي و معدنـي مرتبـط با نيازمنديهاي شهري

وشهرداري وفعاليت درخصوص اكتشاف وبهره برداري معادن وراه اندازي مجتمع هـاي صنعتي.

د  :  فعاليت در امور ماشين آلات و وسائط حمل و نقل از طريق:

۱/ د = تأمين ماشين آلات سبك و سنگين و عمراني مورد نياز شهر و شهرداريها از طريق ايجاد و تأسيس

بانك ماشين آلات عمراني براي پشتيباني عمليات عمراني و حمل ونقل آنها بصورت اجاره.

۲ / د = ارائه خدمات تعميرگاهي و سرويس و نگهداري ماشين آلات و وسائط نقليه .

۳/ د = تهيه و نصب ماشين آلات سردخانه اي و كشتارگاهي و انبارداري.

هـ‌ : فعاليت در امور حمل و نقل و مسافر و بار و خدمات ايرانگردي و جهانگردي از طريق :‌

۱/ هـ = ارائه خدمات ايرانگردي و جهانگردي با تأسيس دفاتـر و اقامتگـاه ( نظير هتـل ، مـتل ، مهمانسرا و كسب) با كسب مجوز لازم.

۲/هـ = تأسيس و اداره مركز و يا مؤسسه حمل مسافر و بار درون شهري و برون شهري با انـواع وسائط اعم از زميني ، هوايي ، دريايي با كسب مجوز لازم.

و : فعاليت در امور بازرگاني از طريق :‌

۱/  و =  خريد و فروش و واردات و صادرات انواع كالا و مواد مورد نياز شهر و شهرداريها

۲/  و =  قبول نمايندگي بازرگاني شركت هاي بازرگاني داخلي و خارجي

۳/  و = ا قدام و مشاركت در تأسيس و راه اندازي بازارچه هاي مرزي.

۴/ و = خريد و فروش انواع ماشين آلات عمراني و وسائط حمل و نقل موتوري مورد نيـاز شهـر و شهرداري

۵/ و = اقدام و مشاركت در راه اندازي نمايشگاههاي بازرگاني

۶/ و = اقدام و مشاركت در راه اندازي و بهره برداري مناطق آزاد و ويژه تجاري و اقتصادي در قالب  مقررات موضوعه

۷/ و = اعطاء وام به شهرداريهـاي عضـو و سازمان هاي وابسته و تابعـه آنها در قبـال اخـذ سود و تضمين كافي و يا مشاركت در طرحهاي درآمدزاي شهرداريها.

اركان سازمان به شرح ذيل است :‌

الف : شوراي سازمان

ب  : هيئت مديره

ج  : مدير عامل

د  : حسابرس (بازرس)

– اعضاء شورای سازمان :

۷/۱ = استاندار بعنوان رياست شورا و در غياب وي معاون امور عمراني استانداري بعنوان نايب رئيس  و دبير شورا.

۲/ ۷ = مدير كل دفتر فني استانداري .

۳/ ۷= مدير كل دفتر امور شهري و روستايي بعنوان مسئول دبيرخانه شورا.

۴/ ۷ = مدير سازمان شهرداريهاي استان و در غياب وي نماينده وزارت كشور.

۵/ ۷ = شهرداران شهرداريهاي عضو بعنوان نمايندگان قانوني سهام شهرداريها.