اساسنامه سازمان

هدف و نوع سازمان

سازمان با توجه به وظایف اساسی شهرداریها در تأمین نیازمندیهای شهری و تأسیسات مورد نیاز  عمومی با هدف کمک به تأمین خودکفائی شهرداریهای عضو از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک و پراکنده آنها و اهتمام در کاهش اتکای اعضاء به عوارض جهت اداره امور شهر و شهرداری و افزایش توان مالی شهرداریهای عضو از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید ، فعالیت های اقتصادی ، خدماتی بر طبق اصول بازرگانی و با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس و برابر مفاد این اساسنامه اداره می گردد و می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و بازرگانی اعم از واردات و صادرات و قبول نمایندگی شرکت ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی داخلی و خارجی و قبول پیمانکاری اعم از آنکه بطور مستقیم و غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات این اساسنامه مربوط باشد رأساً یا به نمایندگی از طرف شهرداریهای عضو مبادرت نماید.

موضوع سازمان

سازمان می تواند با رعایت مقررات موضوعه وکسب مجوزهای مورد نیاز به اقدامات ذیل مبادرت کند.

الف : پشتیبانی شهرداریهای عضو از طریق:

۱ / الف = ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امور اداری و مالی و خدماتی در صورت احراز شرایط لازم وفق دستورالعملهای وزارت کشور با انعقاد قرارداد

۲ / الف = ارائه آموزش های مورد نیاز کارکنان شهرداریهای عضو ، در صورت احراز شرائط لازم برای آموزش وفق دستورالعملهای وزارت کشور با انعقاد قرارداد.

۳ / الف = ارائه خدمات طراحی و مشاوره فنی با دریافت سطح لازم از دفتر فنـی وزارت کشور یا سازمان برنامه و بودجه در صورتی که سازمان مستقلی برای امر بصـورت وابستـه به شهرداریهای استان ایجاد نشده باشد ، با انعقاد قرارداد

۴/الف = ارائه خدمات حسابرسی در صورت احراز شرائط لازم برای این امر وفق دستورالعملهـای  وزارت کشور جهت حسابرسی قانونی شهرداریها توسط وزارت کشور موضوع بند ب ماده ۴۴ آئین نامه مالی مصوب سال ۱۳۵۹ ، با انعقاد قرارداد

۵/الف = ارائه خدمات رایانه ای در صورت احراز شرایط لازم.

ب : اقدامات عمرانی از طریق :

۱/ ب = انجام عملیات پیمانکاری در رشته کارهای عمومی نظیـر ، زیرسـازی و یا روسـازی راه و  خیابان زیرسازی راه آهن و عملیات ساختمانی مترو ، بانـد و محوطه فرودگاه ، پل ، تونل ، دیوار ساحلی ، محوطه سازی بندر و ساحل ، شمع کوبی و سپـرکوبی ، ساختمـان کانال و نهر و زهکشی ، بند ، سیل برگردان ، تسطیح و آماده سازی اراضی برای مصارف گوناگون و کارهای مشابه

۲ / ب = انجام عملیات پیمانکاری در رشته تأسیسات شهری مانند آب و فاضلاب (اعم از سطحی

یا منازل یا صنعتی ) ، گاز شهری ، برق رسانی ، مخابرات ، انتقال آب ،‌ساختمان تأسیسات آبگیری وتصفیه خانه های آب و فاضلاب و تله سی یژ و تله کابین و کارهای مشابه .

۳ / ب = انجام عملیات پیمانکاری در رشته ابنیه مانند ساختمان ابنیه عمومی، مسکن، ابنیه درمانی   و بهداشتی ، ابنیه آموزشی و فرهنگی و  ورزشی ، ترمینال های مسافری با عملکـرد درون شهری و برون شهری ، ایستگاه های آتش نشانی و امـداد ، میادین میوه و تره بار و خرید و فروش و مایحتاج عمومـی ، پارکینگ های سطحی و طبقاتی و احـداث پارک ها و باغهای شهری و گردشگاههای کوهستانی و جنگلی و ساحلی

۴ / ب = انجام عملیات پیمانکاری در رشته تأسیسات گرم کننده و خنک کننده ، برقی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و کارهای مشابه .

۵ / ب = انجام عملیات پیمانکاری در رشته اختصاصی نظیر ، تزریق سیمان یا مواد دیگر حفر چاه عمیق ، لایروبی ، سدسازی ، مخازن بتونی و فلزی .

ج :اقدامات تولیدی از طریق :

۱ / ج = احداث کارگاههـا وکارخانجـات تولیـد واستحصـال انـواع مصالـح معـدنی وساختمـانـی و فرآورده های بتونی و آسفالت و نظائر آن

۲/ ج = احداث کارگاهها و کارخانجات تولید انواع کالاها و فرآورده های کشاورزی مرتبط با نیازمندیهای شهری و شهرداری و ایجاد واحدهای کشت و صنعت

۳ / ج = احداث کارگاهها و کارخانجات تولیـدات صنعتی و معدنـی مرتبـط با نیازمندیهای شهری

وشهرداری وفعالیت درخصوص اکتشاف وبهره برداری معادن وراه اندازی مجتمع هـای صنعتی.

د  :  فعالیت در امور ماشین آلات و وسائط حمل و نقل از طریق:

۱/ د = تأمین ماشین آلات سبک و سنگین و عمرانی مورد نیاز شهر و شهرداریها از طریق ایجاد و تأسیس

بانک ماشین آلات عمرانی برای پشتیبانی عملیات عمرانی و حمل ونقل آنها بصورت اجاره.

۲ / د = ارائه خدمات تعمیرگاهی و سرویس و نگهداری ماشین آلات و وسائط نقلیه .

۳/ د = تهیه و نصب ماشین آلات سردخانه ای و کشتارگاهی و انبارداری.

هـ‌ : فعالیت در امور حمل و نقل و مسافر و بار و خدمات ایرانگردی و جهانگردی از طریق :‌

۱/ هـ = ارائه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با تأسیس دفاتـر و اقامتگـاه ( نظیر هتـل ، مـتل ، مهمانسرا و کسب) با کسب مجوز لازم.

۲/هـ = تأسیس و اداره مرکز و یا مؤسسه حمل مسافر و بار درون شهری و برون شهری با انـواع وسائط اعم از زمینی ، هوایی ، دریایی با کسب مجوز لازم.

و : فعالیت در امور بازرگانی از طریق :‌

۱/  و =  خرید و فروش و واردات و صادرات انواع کالا و مواد مورد نیاز شهر و شهرداریها

۲/  و =  قبول نمایندگی بازرگانی شرکت های بازرگانی داخلی و خارجی

۳/  و = ا قدام و مشارکت در تأسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی.

۴/ و = خرید و فروش انواع ماشین آلات عمرانی و وسائط حمل و نقل موتوری مورد نیـاز شهـر و شهرداری

۵/ و = اقدام و مشارکت در راه اندازی نمایشگاههای بازرگانی

۶/ و = اقدام و مشارکت در راه اندازی و بهره برداری مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی در قالب  مقررات موضوعه

۷/ و = اعطاء وام به شهرداریهـای عضـو و سازمان های وابسته و تابعـه آنها در قبـال اخـذ سود و تضمین کافی و یا مشارکت در طرحهای درآمدزای شهرداریها.

ارکان سازمان به شرح ذیل است :‌

الف : شورای سازمان

ب  : هیئت مدیره

ج  : مدیر عامل

د  : حسابرس (بازرس)

– اعضاء شورای سازمان :

۷/۱ = استاندار بعنوان ریاست شورا و در غیاب وی معاون امور عمرانی استانداری بعنوان نایب رئیس  و دبیر شورا.

۲/ ۷ = مدیر کل دفتر فنی استانداری .

۳/ ۷= مدیر کل دفتر امور شهری و روستایی بعنوان مسئول دبیرخانه شورا.

۴/ ۷ = مدیر سازمان شهرداریهای استان و در غیاب وی نماینده وزارت کشور.

۵/ ۷ = شهرداران شهرداریهای عضو بعنوان نمایندگان قانونی سهام شهرداریها.