محمد هادی معلمی

سرپرست امور فنی و توسعه

محمد شکری زاده

کارشناس فنی

مجتبی جعفری

کارشناس مسئول توسعه پروژه های شهرداری