• خدمات مشاوره ای در زمینه امور اداری، مالی و حسابرسی
• آموزشهای مورد نیاز کارکنان شهرداری ها و امور پژوهشی حوزه شهری
• خدمات عمرانی، طراحی، مشاوره فنی و شهرسازی
• اقدامات تولیدی،کشاورزی و صنایع وابسته
• تجهیزات، ماشین آلات خدماتی و حمل و نقل شهری
• امور زیربنایی و روبنایی گردشگری
• بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی
• سرمایه گذاری و جلب مشارکت ها