مهدی رسولی

سرپرست امور بازرگانی و اقتصادی

هادی ماندنی

کارشناس اموری اقتصادی و بازرگانی

سعید جعفری

کارشناس امور بازرگانی